Monday, January 11, 2010

روزنامه روزنامه دزدی قرن


به کی رای دادی؟

به اونیکه همه رای دادن

به کی رای ندادی؟

به همون که رای نیاورده

پس چرا ناراحتی؟

چون همون که میگن رای ندادیم رای آورده

مگه رای دادی که رای بیاره؟

نه

پس یقین اشتباه میکنی رای نیاورده بابا

کی بهت گفته رای آورده؟

بابا تلویزیون اعلام کرد

کدوم تلویزیون؟

ایران دیگه

نه اشتباه میکن بابا فردا درستش میکنن

چی رو؟

تقلب رو دیگه

بذار یه زنگ بزنم تلویزیون بهشون بگم تقلب شده بیچاره ها هنوز خبر دار نشدن

فقط یه جوری بگو زیاد هول نکنن

Tuesday, January 5, 2010

عزرائيل


عزرائيل:فضاحتي كه بر سر اين ملت آوردي كه غير از تو بر سر اين مردم آورد نابغه دهر؟آقاي نارسيس:ببخشيد اين سوال چند گزينه دارد؟عزرائيل:جمع كن اين پرو بازيو من خودم آخرشم داداش ميخواي منم سياه كني؟

من خودم آخر كارمآقاي نارسيس:"آهان گفتم سر زبونمه نكنه خودتي ناقلا تويي كه سر وقت هر ابولبشري كه ميره يارو جونش در ميرهعزرائيل:اما خيليايي كه من رفته بودم سراغشون زودتر از من چماقدارهاي تورو ديده بودندآقاي نارسيس:اشتباه ميكني عيب نداره آخه پير شدي من و چماقدار اشتباه نكن اونا همشون به مرگ طبيعي اما مشكوك مردن با اين تفاوت كه زودتر از موعد مردن اونم دقت كني ميبيني مشكوك بودهعزرائيل:نه واقعا سر دسته هرچي سياه كاره تويي

آقاي نارسيس:بيا زود اعتراف كن پرونده تو ميدم دست( قاضي م .الف) جرمت كمتر ميشه زودتر اين برگه رو امضاء كنآقاي نارسيس:الو بهرام سيبيل آب دستته بذار زمين يه نفره كه بايد به مرگ بسيار طبيعي بكشيش چون يارو خودش عزرائيله


Friday, January 1, 2010

خر


روح را فروختند که دنیای لامروت را بخرند

خری را کت و شلوار پوشاندندو جای همه کاره بما انداختند بخیالشان ما نفهمیدیم خر بود

بعد بما می گویند گوساله

تا حالا ندیده بودیم از ترس گوساله کسی خشتکش را تر کند


ما که از اول فهمیدیم

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت